สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย นางสาวรัชฎาภรณ์ ธเนศเกตุสกุล นางสาวธนัชชา ลาภอาภารัตน์ นางสาววรรษมน ฐิตะฐาน,และ นางสาวสรินยา แดงช่วง ออกสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน และผลักดันสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหา มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 กรกฎาคม 2561 ณ Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน