สหกิจศึกษา “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร”

สหกิจศึกษา “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร”

 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้หัวข้อ “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร”  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการใช้ด้านภาษาด้านภาษาที่ถูกต้องตามหลักสากล  โดยได้ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์อุไร มากคณา อาจารประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์    Zoom ณ ชั้น 2 ตึกคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล