สหกิจศึกษา “เครื่องใช้สำนักงานและระบบเอกสาร”

สหกิจศึกษา “เครื่องใช้สำนักงานและระบบเอกสาร”

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้หัวข้อ “เครื่องใช้สำนักงานและระบบเอกสาร” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการสำนักงาน เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ ประสิทธิภาพของงานในสำนักงานที่ส่งผลทำให้องค์การประสบความสำเร็จ โดย รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ชั้น4 ตึกคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล