สหกิจศึกษา  เทคนิคการใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการประชุมทางไกล  

สหกิจศึกษา เทคนิคการใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการประชุมทางไกล  

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการประชุมทางไกล  (Zoom meeting ,Line meeting ,Microsoft tem) เพื่อให้นักศึกษาทรายถึงการใช้งาน ของแต่ละ ระบบ จุดเด่นเพื่อนำมาประยุคใช้งาน เพื่อให้ทราบ เรื่องลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มผลผลิตได้ง่าย ปรับปรุงการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะกับการแข่งขันทางการตลาดที่ยั่งยืน โดยได้ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์นภดล สายนคติกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์    Zoom