สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7

สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วม สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Global Business ธุรกิจโลกไร้พรหมแดนเพื่อก้าวสู้การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.กฤษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 และมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 14 คณะ คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษา เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยผ่านการประกวดแข่งขันทั้งหมด 9 กิจกรรมวิชาการ และ 1 กิจกรรมการประกวด RMUT Smart Gen 2019 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ