สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018) ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการนำงานวิจัยระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษานำเสนอต่อที่ประชุมซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 35 สถาบัน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีนี้ ทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 40 ผลงาน