“หลักการทำงานแบบ 5 ส และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน” สหกิจศึกษา

“หลักการทำงานแบบ 5 ส และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน” สหกิจศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้หัวข้อ “หลักการทำงานแบบ 5 ส และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน” เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเหตุผลในการทำงานและการควบคุมคุณภาพของงาน การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ สะดวก เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยได้ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์กรรณิกา บุญเกษม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ชั้น 3 ตึกคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล