BAKKW-

บช.บ บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Acc.

กลุ่มวิชา
การบัญชี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด
135 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

รูปแบบหลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนรายวิชา

ภาคสมทบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนรายวิชา

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้ตรวจสอบภายใน ครู/อาจารย์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ทำบัญชีอิสระ ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านการเงิน-บัญชี-ภาษี ผู้ประกอบการ