เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญา คนเพียร งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบไปด้วย นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วอุบล นางสาวธิติมา คัมภิรานนท์ นางสาวณัฎฐณิชา  ก๋าทองทุ่ง และนายพิศิษฐ์ คงดี ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร