เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจสอบประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจสอบประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  มงคลนิพันธ์ และดร.กาญจนา ประกอบแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจสอบประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร