เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 11  ICER 2018

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 11 ICER 2018

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 11 ” International Conference on Educational Research (ICER) : Innovations for Capacity Building and Networking” หรือ ICER 2018  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอผลงาานวิจัย ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับหน่วยงานภายนอก