เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลังวล  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ดร.ธนภัทร สีสดใส และอาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์