เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง พิเศษ ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง พิเศษ ครั้งที่ 1

สาขาที่เปิดรับ  การคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  (ม.6 , ปวช.)

รหัส 034 การบัญชี
รหัส 035 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รหัส 036 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
รหัส 037 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีฯ
รหัส 038 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย

หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา(ปวส.)

👉รหัส 074 การบัญชี

👉รหัส 076 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีฯ

หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ  (ปวส.)

เรียน ภาค (เสาร์-อาทิตย์)

👉สาขาวิชาการบัญชี
👉สาขาวิชาการจัดการ
👉สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
👉http://tcas.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ม.6
👉http://grade.rmutr.ac.th/ สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส
👉.http://reg.rmutr.ac.th/registrar/home.asp?
avs459509511=3 / ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์)

 สอบถามเพิ่มเติม 032-618518-9