เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ บริษัทโคโค่ 1965 จำกัด

เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ บริษัทโคโค่ 1965 จำกัด

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 อ.สุภาพร เพชรัตน์กูล หัวหน้าสาขาการจัดการ รศ. ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ผศ.ดร. กาญจนา พันธุ์เอี่ยม และ ดร.ธนภัทร สีสดใส นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ศึกษาดูงานในสถานประกอบการในชุมชน เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ บริษัทโคโค่ 1965 จำกัด กระบวนการผลิต การดำเนินงาน ช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมเล่าประสบการณ์ ในการทำธุรกิจ ณ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์