แนะแนวการศึกษาต่อประดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ ) ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

แนะแนวการศึกษาต่อประดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ ) ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง ผศ.วิจิตรัตน์ บุญทอง ดร.ธนภัทธ สีสดใส อ.ลักขณา บุณรงค์ อ.เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ อ.สุภาวดี มะณีวงค์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าแนะแนวการศึกษาต่อประดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ ) ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์