โครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหารธุรกิจ สร้างคนดีสู่สังคม

โครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหารธุรกิจ สร้างคนดีสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหารธุรกิจ สร้างคนดีสู่สังคม โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร กล่าวรายงานโครงการ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน มอบทุนวัดบุษยบรรพต ให้กับอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ประกอบด้วย อาจารย์วิจิตรรัตน์ บุญทอง  อาจารย์ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย อาจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี และทุนเรียนดีพฤติกรรมงามช่วยสังคมประกอบด้วย นางสาวภาวรินทร์ ดีสนั่น นางสาวดาราวรรณ สินสมบุญ นางสาวพชร แจ่มใส่ และนางสาวสุธิดา หนุเสริม  พร้อมกันนี้คณะบริหารธุรกิจมอบรางวัล บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี และอาจารย์อังคณา จัตตามาศ พร้อมรับฟังการบรรยาย พระธรรมมเทศนา “มีสติ มีสมาธิ นำพาชีวิตเป็นสุข” โดย พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสโมสร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เสียสละ ในการทำประโยชน์ให้กับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล