โครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว”

โครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว”

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม และ ผศ.ดร.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว” เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากประสบการณ์และให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม เป็นนักปฏิบัติการ ซึ่งการจัดทำโครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว” ณ โรงเรียนในเครือของเทศบาล ถือว่าเป็นการบูรณาการของการสร้างบัณฑิต ให้เป็นนักปฏิบัติที่ตรงกับการเรียนการสอนในวิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปี 2 ในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ