โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 หน่วยงาน พร้อมด้วย อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ อาจารย์คมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร นวลใย หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการในพระราชดำริ(อพสธ) พร้อมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ ์สำนักงานการศึกษาทางไกล และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการในพระราชดําริ พร้อมนำเสนอแผนงานในอนาคตของแต่ละหน่วยงาน ณ โรงแรมเคป บางเสร่ จังหวัดชลบุรี