โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ,ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์