โครงการปรับพื้นฐานและสร้างทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์สู่ การจัดการ รุ่นที่ 23

โครงการปรับพื้นฐานและสร้างทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์สู่ การจัดการ รุ่นที่ 23

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ,ผศ.กาญจนา พันธุ์เอื่ยม,ผศ.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง,ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการปรับพื้นฐานและสร้างทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์สู่ การจัดการ รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2562 ณ ณ ชั้น4 สาขาวิชาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา