โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ,ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ,อ.กรรณิกา บุญเกษม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ,อ.ทวีพร ตรีผอง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอ.สุภาพร เพชรัตน์กูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและความยั่งยืนกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ (รุ่นที่ 1) ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี