โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ”  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนิน “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์  นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ในงานได้รับความอนุเคราะห์ คุณโสภี เลือดแดง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมิลฟอร์ด พาราไซด์ คอนโดเทล  วิทยากร บรรยาย เรื่องการวางตัว พร้อมสู่ตลาดแรงงานยุค 4.0 และนางสาวรวิสรา ศรีแสงไทยสุข เล่าประสบการณ์ จริงในการทำงาน ณ อาคารชุดมิลฟอร์ด พาราไซด์ คอนโดเทล  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาผู้มีผลงานสหกิจดีเด่น ประกอบด้วย 1. นางสาวกมลชนก อินทร์สุวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ออกปฏิบัติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ ผู้รับผิดชอบ 2.นางสาวสุธีกานต์ บัวแจ้ง สาขาวิชาการจัดการ ออกปฏิบัติ ณ บริษัท ฉะเชิงเทรา เอฟซี จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง ผู้รับผิดชอบ 3.นายวิธวินท์ แสงมณี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาธุรกิจ ออกปฏิบัติ ณ บริษัท T.A.O Bangkok Corporation LTD. อาจารย์เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบ 4.นางสาวอโณทัย ศรีพรม สาขาวิชาการบัญชี ออกปฏิบัติ ณ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มณีวงค์ ผูรับผิดชอบ ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล เขต 4 สวนสน