โครงการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง : การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโปรแกรมภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง : การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง : การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโครงการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง A307 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา