โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมบุคลากรสำนักงาน วิทยาเขตวังไกลกังวล

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมบุคลากรสำนักงาน วิทยาเขตวังไกลกังวล

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวฐานิสรา  สายเพ็ชร นางสาวพิมพ์ชนิสร  สถาพรศุภโชค  นางสาวขวัญชนก พงษ์จีน  และนางสาวอัจฉรา สิริ บุญสนอง บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมบุคลากรสำนักงาน วิทยาเขตวังไกลกังวล รับฟังบรรยาย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมละลายพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล