โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์  นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์นิพล  เอกอุดม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร จัดโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ Blue Boat Desight Hotel Pattay