โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานสู่สากล

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานสู่สากล

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาบุคลิกภาพและรู้จักใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน  ณ ห้องประชุม A 508 ชั้น5 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์