โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมอาคารราชมงคลหัวหินเพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์