โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21(ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21(ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสู่ศตวรรษที่ 21 (สมทบ) ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (สมทบ) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร กล่าวให้ข้อคิดในการวางตัว และวางแผนในการศึกษาของนักศึกษาใหม่ ในโครงการยังมีการให้ความรู้ด้านประเบียบ ข้อปฎิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย นางสาวกานดา ดำขุน และนางสาวกมลทิพย์ ห่วงนาค ด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาความทราบ โดยอาจารย์นพดล สายคติกรณ์ และงานกิจกรรมนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยนางจันทร์ทณีย์เทวี พรหมเชื้อ จันทร์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล