โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ผลการลงทุน เพื่อในนักศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้งานในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานจริง และเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ,ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าประจวบคีรีขันธ์ ,คุณนุชจรินทร์ เสรีเจริญสถิตย์ ,นายทฤษฎี สุทธิธนากูล Total quality management and lerning and development managerรร.ดุสิตธานี หัวหิน และคุณนิธิกานต์ ชำนาญกิจ ตัวแทนธนาคาร SCB ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล