โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวรายงาน โครงการต่อประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานได้มีการให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ งานทะเบียนนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา และความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ณ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์