โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่  30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา มงคลนิพัทธ์ ดร.กาญจนา ประกอบแสง อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ อาจารย์ทวีพร ตรีผอง อาจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี อาจารย์เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และนางสาวพิมพ์ชนิสร  สถาพรศุภโชค คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อนำเสนอ หัวข้องานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรค์ ต่อคณะกรรมการ ณ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา