โครงการพัฒนาหลักสูตร ช่วงที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

โครงการพัฒนาหลักสูตร ช่วงที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล  คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร ช่วงที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมเป็นการดำเนินงานสืบเนื่องมาจาก ผลการศึกษาระบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม