โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กาญจนา พันธ์ุเอี่ยม, ดร.ฉลองรัตน์พงษ์, อ.กรรณิกา บุญเกษม และอ.สุภาพร เพชรัตน์กูล เข้าพบนายพนอ เดชวัน นายกอบต.ปากน้ำปราณ เพื่อเข้าร่วมพูดคุย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่าง ตำบลปากน้ำปราณ และเป็นการช่วยการจ้างงานในชุมชน