โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด 

 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธนภัทร สีสดใส ผู้รับผิดชอบ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด  พร้อมด้วย รศ.ทัศนีย์  สิงห์เจริญ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวพิมพ์ชนิสร สถาพรศุภโชค  เจ้าหน้าที่โครงการ จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และเซ็นสัญญาการจ้างงาน  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด  เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล  ผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน  ณ ห้อง 404  ชั้น 4 สาขาวิชาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ