โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอ ปราณบุรี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอ ปราณบุรี

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564   ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม, ดร.ฉลอง รัตน์พงษ์, และอ.สุภาพร  เพชรัตน์กูล  ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอ ปราณบุรี จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และเซ็นสัญญาการจ้างงาน  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอ ปราณบุรี  เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล  ผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน