โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ และ อ.สุภาวดี มะณีวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมช่วงเช้า “จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและวางแผนขอบข่ายงาน” ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามขอบข่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล ผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี