โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม และบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในสังคม และเป็นแรงบันดาลใจ ในการประพฤติตนเป็นคนมีจริยธรรม การอยู่ร่วมในสังคม ในการนี้ ผศ. ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการบรรยายเรื่อง “ เยาวชนกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยท่าน พระมหาทิวกร อาภทฺโท ป.ธ.๙ ดร.) พระอาจารย์ใหญ่แผนกธรรมบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล