โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อยไทย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อยไทย

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็่จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อยไทย” ณ ห้องประชุม ทค.101