โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปี 2561

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู (ภาคสมทบ) ประจำปี 2561 ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (สมทบ) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา คณาจารย์ร่วมผูกข้อมือ รับขวัญนักศึกษาใหม่ และมีการประกวดพานไหว้ครู ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล