โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ, ผศ.โสภณ เปียสนิท ,อาจารย์ทวีพร ตรีผอง,อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ , อาจารย์สุภาพร เพชรรัตน์กูล,อาจารย์อังคณา จัตตามาสและนางสาวฐานิสรา สายเพชร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3″ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา