โครงการอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discovery ‘บริหารธุรกิจก้าวไกลสู่สากล’ ครั้งที่ 1

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discovery ‘บริหารธุรกิจก้าวไกลสู่สากล’ ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ ผู้รับผิดชอบ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discovery ‘บริหารธุรกิจก้าวไกลสู่สากล’ ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูปออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง