โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562 ฟังบรรยายเกี่ยวกับสิทธิ หน้า ภาวะผู้นำในยุคประชาธิปไตย4.0 โดย คุณจันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์และอาจารย์นพดล สาขคติกรณ์พร้อมการเลือกตัวแทนพรรคเป็นทีมบริหารตามสาขา4พรรคแถลงนโยบายของแต่ละพรรค ณ ห้อง ทค 101 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผลของการเลือกตั้ง ผู้ได้รับ ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 นายหาญหฤษฏ์ เกียรติวารีวรกุล จากผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการ