โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นฐานทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นฐานทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นฐานทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.โสภณ เปียสนิท ,อ.นิพล เอกอุดม, อ.อุไร มากคณา ,อ.ลักขณา บุญณรงค์ และ Miss Naomi Bisieri Omarii ผู้รับผิดชอบ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทุกชั้นปี เข้าร่วม ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา