โครงการเส้นทางบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่สังคมผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ)

โครงการเส้นทางบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่สังคมผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ผศ.วีรวัลย์  ปิ่นชุมพลแสง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผู้รับผิดชอบโครงการเส้นทางบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่สังคมผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาสู่โลกแห่งอาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  ในงานนี้ ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ  กล่าวรายงาน และ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการเปิดโครงการ    พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการยุคไทยแลนด์  ๔.๐”  โดยนางสาวเนตรนภา ภูติจันทร์  วิทยากร และบรรยาย “การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล”โดย นายทฤษฎี สุทธิธนกูล วิทยากร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา