โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน

ในระหว่างวันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจิดาภา มานะการุณกิจ 2. นายภัทรพนธ์ กล่อมจอหอ 3. นางสาวศุภาวรรณ ชะบา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 4. นางสาว วิภาดา เพียรเป็นนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ 5. น.ส.สุพรรณี ยศทะราช 6. นางสาวจิราภา พระพุทธ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พื้นที่ศาลายา และ 7.นางสาวกุสุมา กระชังแก้ว 8.นางสาวนุศรา เอ็มยูเด็น นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ เมืองสุ้ยหนิง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน