โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม ,ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์  มะณีวงค์  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตวังไกลกังวล  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise เครือข่ายภาคกลาง  มีความรู้ความเข้าใจในการคลี่ภาพห่วงโซ่คุณค่า การดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตามกรอบและวัตถุประสงค์ของประเด็นทุนวิจัย Local Enterprise จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา