โครงการ  ความร่วมมือแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2564

โครงการ ความร่วมมือแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2564

 

วันพุธที่ 11 – 15  กันยายน  2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ  มอบอาจารย์ผู้ควบคุมงาน กิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาจำนวน 40 คน  เข้าร่วม”โครงการความร่วมมือแม็คโคร และนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2564 “ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ พาณิชยศาสตร์ การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่าน ระบบ ออนไลน์ (Zoom Meeting)