โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งทางคณะเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม วิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวข้อ การบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการภายในองค์กรและการควบคุมภายในและความเสี่ยง ภาคบ่ายได้มีกิจกรรม กลุ่มเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมด้านการทำงานเป็นทีม

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมภายในและความเสี่ยง โดยอาจารย์วิยะดา พลชัย รองคณบดีฝ่ายวิชากร และอาจารย์ธนภรณ์ เพชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ วัดวังก์วิเวการาม (อุตตมะ) จังหวัดกาญจนบุรีและเข้าศึกษาด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน โดยมีคุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา ปราชญ์ชุมชนชาวมอญ สาขาศิลปวัฒนธรรมเเละประเพณี เลขานุการวัฒนธรรมตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ให้ความรู้ด้านการสร้างแนวคิดให้กับชุมชนบ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี