โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี”

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึกถวายแด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และมอบของที่ระลึกให้ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน การนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าวรายงานโครงการ โดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ วังไกลกังวล ,คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ และคณะ ,สถาบันพลังจิตตานุภาพ ,เทศบาลเมืองหัวหิน และสมาคมชาวเหนือ เข้ารับฟัง การบรรยาย หัวข้อ เยาวชนกับคุณธรรมและจริยธรรม และ คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมไทย ได้รับรับเกียรติ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล (เขต 4 สวนสน)