โครงการ อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก

โครงการ อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก

ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก โดย AJARN Naomi Bisieri Omari วิทยากร ณ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล